Program podpore zaposlenim

Kaj je program PPZ?

Program podpore zaposlenim (PPZ) je celostno zasnovan ukrep s področja varnosti in zdravja na delovnem mestu za obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu in za krepitev psihofizičnega zdravja zaposlenih. V tujini je poznan pod imenom Employee Assistance Program (EAP).

Ključni del programa je takojšnje strokovno reševanje težav zaposlenih in njihovih ožjih družinskih članov, ki lahko, če ostanejo nerazrešene, negativno vplivajo na njihovo počutje in kakovost dela. Omogočen jim je dostop do zaupnega in brezplačnega telefonskega (24 ur na dan, vse dni v letu), osebnega ali e-svetovanja, ki temelji na kratkem v rešitev usmerjenem svetovanju. Izkušeni in strokovno usposobljeni svetovalci (psihologi, psihiatri, psihoterapevti) pomagajo pri razreševanju težav pri delu ali v zasebnem življenju:

Težave v zasebnem življenju

Konflikti s partnerjem
Težave pri vzgoji
Ločitev
Žalovanje
Skrb za ostarele

Težave pri delu

Konflikti na delovnem mestu
Stres
Izgorevanje
Nasilje in nadlegovanje
Karierni izzivi

Zdravje in dobro počutje

Odvisnosti
Življenjski slog
Duševne stiske (potrtost, tesnoba, …)
Težave z obvladovanjem čustev
Krizni dogodki

Ključni elementi Programa podpore zaposlenim

SVETOVANJA

Brezplačna telefonska, osebna in e-svetovanja za zaposlene in ožje družinske člane

PROMOCIJA

Mesečni promocijski materiali

IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanja za zaposlene in vodstvene kadre

POROČANJE

Mesečno poročanje in končna evalvacija

Poiščite odgovor na vaše vprašanje

Pošljite nam povpraševanje ali pišite na info@iri-lj.si. V najkrajšem možnem času vas bomo kontaktirali in se pogovorili o vaših željah in potrebah ter vam, če bo potrebno, podrobneje predstavili Program podpore zaposlenim.

Program podpore zaposlenim lahko pričnemo izvajati takoj po podpisu pogodbe.

Ne. Program podpore zaposlenim v celoti plača organizacija. Cena je odvisna od števila zaposlenih, od obsega storitev in od tega, za koliko let izvajanja programa se podpiše pogodba.
Vsakemu zaposlenemu pripada le določeno število brezplačnih svetovanj v enem letu (odvisno od dogovora, običajno do 5). Velikokrat je takšno število svetovanj dovolj za razrešitev določene težave. V primeru, da gre za hujše težave, ki zahtevajo daljše zdravljenje, pa posameznika napotimo k ustreznemu zunanjemu strokovnjaku (psihiatru, psihoterapevtu, skupini za samopomoč ipd.). V ta namen imamo na celotnem območju Slovenije vzpostavljeno mrežo izkušenih strokovnjakov.

Predstavljajte si, da bi ekipa na urgenci dobila plačilo na podlagi števila pacientov, ki bi jih oskrbela. Verjetno bi se vam tak način plačila zdel nekoliko krivičen, saj mora biti ekipa vedno v pripravljenosti. Tako je tudi s telefonskim svetovanjem v okviru programa PPZ. Telefon mora biti dosegljiv 24/7, kar je povezano z določenimi stroški. Cena za posamezno telefonsko ali osebno svetovanje bi bila tako veliko večja kot cena za paket svetovanj. Delovni organizaciji se bolj izplača kupiti celoten program. Cena celotnega programa je namreč izračunana na podlagi števila zaposlenih in pričakovanega (glede na izkušnje in raziskave v tujini, kjer je omenjeni program že dolgoletna praksa) odstotka klicev ter osebnih svetovanj, zajema pa tudi promocijske dejavnosti in izobraževanja vodstvenih kadrov. Pri izračunu cene smo upoštevali, da je v prvem letu izvajanja odstotek uporabe programa nekoliko manjši kot v nadaljnjih letih izvajanja programa. Iz tega sledi, da če je promocija stalna in dobro zastavljena ter če so vodstveni kadri dobro usposobljeni in zavzeti za prepoznavanje znakov stresa pri zaposlenih (ter napotujejo zaposlene v PPZ), je lahko v določeni delovni organizaciji odstotek svetovanj celo višji od pričakovanega.

Trenutno smo edini izvajalci PPZ programa v Sloveniji. Pravi program PPZ ne more biti cenejši, saj obsega veliko dejavnosti za zagotavljanje kvalitete storitev. Stalna izobraževanja svetovalcev in supervizije zahtevajo velik vložek v program, ki je zaradi tega toliko kvalitetnejši in ustreza vsem mednarodnim standardom združenja EAPA (Employee Assistance Professionals Association). Če vam kdo ponuja cenejši program PPZ, se prepričajte, da vključuje 24/7 telefonsko svetovanje, osebna svetovanja, promocijo, izobraževanja. Če katere izmed navedenih storitev ne vključuje, je zelo vprašljiva smotrnost in učinkovitost samega programa. Prav tako se pozanimajte o tem, kako zagotavljajo kvaliteto posameznih storitev.

Kadar se zaposleni spopada s težavami na delovnem mestu ali osebnimi težavami, kot so družinske težave, finančne ali pravne težave, duševne težave, težave z odvisnostjo ipd., se to pogosto odraža v zmanjšani storilnosti na delovnem mestu. S pomočjo PPZ-ja lahko razrešijo težave še preden le-te pričnejo negativno vplivati na učinkovitost pri delu in zdravje zaposlenih. Številne raziskave potrjujejo, da se finančno vlaganje v Program podpore zaposlenim povrne približno v roku treh let. Med drugimi so Hargrave, Hiatt, Alexander in Shaffer (2008) ugotovili, da se je storilnost zaposlenih po vpeljavi PPZ zvišala. Pred tem je bilo kar 80 % stroškov, ki so nastali zaradi manjše storilnosti, povezanih s prezentizmom in absentizmom. Prav tako so rezultati raziskave pokazali, da dobi delovna organizacija za vsak investiran dolar povrnjenih 5,17 do 6,47 dolarjev. Tudi raziskava Mourneau Shapell (2010) je pokazala, da so se po uvedbi PPZ-ja stroški, povezani z zmanjšano produktivnostjo zaposlenih, zmanjšali za 34 %. Eurofound (2011, Links between quality of work and performance) pa je v obširni raziskavi ugotovil, da se je ob uvedbi programa krepitve zdravja v nekaterih delovnih organizacijah zaradi izboljšanega zdravja, varnosti in dobrega počutja zaposlenih storilnost zvišala celo za 20 %.

Skupaj s predstavniki delovne organizacije pripravimo načrt promocijskih aktivnostih, ki zajemajo objavo člankov v internem časopisu, objavo obvestil na intranetu ali oglasnih deskah, predstavitve na sestankih zaposlenih, distribucijo plakatov, zloženk, nalepk, vizitk in podobno. Poskušamo uporabiti čim več različnih komunikacijskih kanalov, ki so na voljo v posamezni organizaciji. Vsebino in obliko promocijskih materialov prilagodimo željam in potrebam naročnika.

Za dobro koriščenje programa je pomembno sodelovanje vodstvenih kadrov. Le-ti lahko prepoznajo znake stresa pri svojih podrejenih in jih napotijo po pomoč v Program podpore zaposlenim. Ker program predstavlja novost, je pomembno, da se vodstvene kadre pouči o njem, prav tako pa o tem, kako lahko prepoznajo znake stresa pri posamezniku in kako ga na ustrezen način napotiti v PPZ.

PPZ je standardiziran program, izvajajo pa ga strokovnjaki, ki so pridobili certifikate s področja PPZ v tujini. Pri vodenju in izvajanju programa uporabljamo vnaprej pripravljene standardizirane obrazce, ki jih vsake toliko časa revidiramo, da ugotovimo, ali so ustrezni. Prav tako redno izvajamo evalvacijo posameznih aktivnosti PPZ-ja. Kvalitetno izvajanje posameznih storitev je namreč eno izmed naših najpomembnejših vodil. Prav zato tekom izvajanja programa potekajo redni sestanki s predstavniki različnih služb delovne organizacije. Na teh sestankih predstavnik izvajalca PPZ poroča o izvedenih aktivnostih, o odstotku uporabe programa ter o predvidenih nadaljnjih aktivnostih. Na teh sestankih imajo predstavniki priložnost, da predstavnika izvajalca vprašajo, kar jih zanima v zvezi z izvajanjem programa, prav tako pa lahko podajo lastne predloge glede izvajanja posameznih aktivnosti, ki bodo, če bo le možno, upoštevani in udejanjeni v praksi.

V mesečnem poročilu na kratko opišemo aktivnosti, ki so bile izvedene v okviru Programa podpore zaposlenim v preteklem mesecu (sestanki s predstavniki organizacije, promocijske aktivnosti, izobraževanja). Prav tako so v poročilu podatki o uporabi svetovalnih storitev v preteklem mesecu – število starih in novih primerov, število telefonskih in osebnih svetovanj glede na spol (in poslovno enoto, če ima organizacija več poslovnih enot) ter glede na vrsto težave (težave pri delu, težave v zasebnem življenju …). Podatki so prikazani na tak način, da ni mogoče ugotoviti identitete posameznika, ki je koristil svetovalne storitve, saj smo zavezani k zagotavljanju zaupnosti osebnih podatkov.

Glavna prednost je vsekakor stalna strokovna pomoč zaposlenim v obliki telefonskega ali osebnega svetovanja, ki je namenjena vsem zaposlenim. Velika prednost in edinstvenost programa je tudi ta, da pomoč ni na voljo le zaposlenim, temveč tudi njihovim ožjim družinskim članom. Veliko težav, ki negativno vplivajo na posameznikovo delovno storilnost, namreč izvira iz zasebnega življenja. S tem, ko nudimo pomoč družinskim članom, posredno pomagamo tudi zaposlenemu.
PPZ se razlikuje od drugih podobnih programov v tem, da posameznikom nudi pomoč pri razreševanju širokega spektra težav, s katerimi se posamezniki spopadajo pri delu ali v zasebnem življenju. Pri izvajanju programa sodelujemo s predstavniki različnih služb delovne organizacije, saj le-ti najbolje poznajo značilnosti in potrebe organizacije, zato pri načrtovanju različnih aktivnosti v okviru PPZ-ja upoštevamo njihove predloge.

Gotovo lahko za zdravje in dobro počutje delavcev veliko postorita že zdravnik in psiholog. Vendar je cilj PPZ programa, da se ljudje po pomoč obrnejo, kakor hitro se težava pojavi. Ko se težava poglobi in prične negativno vplivati na vsa področja življenja delavca, je škoda že povzročena (tudi delovni organizaciji). Praviloma zaposleni komaj takrat poiščejo pomoč pri svojem zdravniku.
Če ima posameznik možnost, da anonimno povpraša za nasvet in pomoč, se ne obremenjuje s tem, ali se bo komu zdelo smešno, da se ubada s takimi težavami, ali pa kaj bo rekel zdravnik, ker mu odžira čas zaradi takšnih malenkosti.
Še večja dodana vrednost programa je v tem, da lahko pokličejo tudi člani ožje družine. Za te je vaš zdravnik ali psiholog na voljo samo takrat, ko je treba pomagati zaposlenemu – torej, ko je zaposleni že v postopku. Svetovalni telefon pa je zaradi svoje anonimnosti dragocen za ožje družinske člane že takrat, ko samo slutijo, da se težave pojavljajo, in takrat kadar imajo sami težave, ki bi brez takojšnje obravnave začele vplivati na vso družino.
Prav tako zdravnik in psiholog zaposlenim nista na voljo ves čas, na svetovalni telefon pa lahko zaposleni pokličejo kadarkoli, saj je dosegljiv 24 ur na dan, vse dni v letu.

V OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) ugotavljajo, da se je v zadnjem desetletju povečalo število ljudi, ki doživljajo stres pri delu in z njim povezane bolezni, ki zelo negativno vplivajo na storilnost zaposlenih. V prihodnosti naj bi število še naraščalo. Posledično se bo vedno več ljudi spopadalo z duševnimi boleznimi, ki so lahko posledica stresa, kot sta depresija in anksioznost. V dveh raziskavah leta 2011 so ugotovili, da okoli 40 % Evropejcev trpi zaradi duševnih bolezni, ki pa jih lahko, če jih dovolj hitro odkrijemo, z ustrezno obravnavo pozdravimo oziroma uspešno obvladujemo. S pomočjo svetovanj v okviru Programa podpore zaposlenim zaposleni razrešijo marsikatero težavo, še preden se le-ta poglobi in prične povzročati stres ter negativno vplivati na njihovo telesno in duševno zdravje ter sposobnost za delo.
Za stres, ki ga doživljajo posamezniki pri delu, niso vedno krive težave na delovnem mestu, ampak so včasih krivci za slabšo zbranost in storilnost pri delu težave v zasebnem življenju. Velja seveda tudi obratno. Prav zato se lahko zaposleni obrnejo po pomoč na PPZ v primeru različnih težav, s katerimi se spopadajo bodisi pri delu bodisi v zasebnem življenju. Na PPZ se lahko obrnejo tudi ožji družinski člani zaposlenih, če potrebujejo strokovno pomoč. Delo in družinsko življenje namreč vplivata na kvaliteto življenja človeka in stres lahko izvira z obeh področij. Če ožji družinski člani s pomočjo PPZ-ja razrešijo določeno težavo, lahko s tem bistveno pripomorejo k izboljšanju kvalitete družinskega življenja zaposlenega in posledično k boljši delovni storilnosti zaposlenega.

Popolnoma nič. Odločitev za to, ali bo posameznik koristil svetovalne storitve ali ne, je njegova. Tudi če ga v PPZ napoti nadrejeni, se zaposleni sam odloči, ali bo poiskal pomoč pri svetovalcu PPZ ali ne. Prav zato so pomembna izobraževanja za vodstvene kadre, kjer jih usposobimo za to, da znajo na primeren način pristopiti do zaposlenega in mu predlagati, da se po pomoč obrne na PPZ.
Ključno vlogo pri tem, ali bodo zaposleni koristili storitve ali ne, ima tudi promocija programa. S stalnimi promocijskimi aktivnostmi poskrbimo za to, da zaposleni na vseh ravneh delovne organizacije spoznajo, kaj PPZ sploh je, katere storitve so njim in njihovim ožjim družinskim članom v okviru PPZ-ja na voljo in kako lahko do njih dostopajo.

 • ker je PPZ standardiziran program, ki ga izvajamo v skladu z mednarodnimi standardi EAPA (Employee Assistance Professionals Association);
 • ker lahko s pomočjo PPZ-ja v delovni organizaciji preprečujemo, odpravljamo in obvladujemo primere nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih ter izvajamo promocijo zdravja na delovnem mestu – oboje je delodajalec dolžan izvajati v skladu z novim Zakonom o varnosti in zdravju pri delu;
 • ker dokazano koristi tako delodajalcem (večji storilnost in pripadnost zaposlenih) kot zaposlenim (boljše zdravje in dobro počutje);
 • ker se finančni vložek v PPZ v roku treh let delodajalcu večkratno povrne;
 • ker je zaposlenim in njihovim ožjim družinskim članom na voljo brezplačen svetovalni telefon, ki obratuje 24/7 vse dni v letu;
 • ker lahko posameznik sam določi kraj, kjer se bosta s svetovalcem sestala za osebno svetovanje. Tako lahko izbere kraj, na katerem se počuti varno in sproščeno;
 • ker s stalnimi promocijskimi aktivnostmi zaposlene spodbujamo k uporabi svetovalnih storitev in k skrbi za svoje zdravje in dobro počutje;
 • ker s strokovno izvedenimi izobraževanji usposobimo vodstvene kadre za prepoznavanje znakov stresa pri zaposlenih ter za napotovanje zaposlenih v PPZ;
 • ker opravljamo redno evalvacijo kakovosti posameznih storitev v okviru PPZ-ja;
 • ker zaposleni običajno bolj zaupajo zunanjemu svetovalcu v primerjavi s svetovalcem, ki je zaposlen v delovni organizaciji;
 • ker imajo vsi naši svetovalci certifikate s področja PPZ in se redno udeležujejo strokovnih izobraževanj ter usposabljanj doma in v tujini;
 • ker so naši svetovalci pod redno supervizijo strokovnjakinje s področja klinične psihologije in psihiatrije;
 • ker imamo po celotni Sloveniji in v ostalih državah bivše Jugoslavije vzpostavljeno mrežo zunanjih strokovnjakov, h katerim lahko po potrebi napotimo posameznike, ki so sprejeti v obravnavo, veliko hitreje, kot če bi se naročili sami;
 • ker redno preverjamo, da imajo zunanji strokovnjaki ustrezne licence in kvalifikacije ter kvalitetno opravljajo svoje delo.

– Največja napaka, ki jo delajo zdravniki pri zdravljenju
človeškega telesa, je ta, da ne upoštevajo celote.
Kajti del nikoli ne more biti zdrav, če ni zdrava celota. –

(Platon)

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas